اطلاعات این سایت شامل بخشهای مربوط به فروش بلیط مسابقات ، معرفی انجمن ، معرفی تیم اینترمیلان ، تقویم مسابقات و ... می باشد.