این سایت شما را با اصل تشابه در ریاضیات آشنا می‌کند. از طریق مثال‌های موجود در این سایت این لغت برای شما کاملاً تفهیم می‌شود. شما در این سایت با مفاهیم مختلفی مثل: شباهت هندسی ، شباهت سینماتیک و شباهت دینامیک آشنا خواهید شد. این سایت برای شما مدل‌های مطالعاتی و کاربرد آنها را مطرح می‌سازد.