Canon بوجود آورنده طرح ها و محصولات جدید در صنعت عکاسی به دو منظور حرفه ای و تفریحی است.