در این سایت برنامه سینمای تهران و شهرستان ها اعلام می شود.