متخصصین مغز و اعصاب سال ها بیش در انجمن علوم اعصاب ایران به ریاست بروفسور چلال بریمانی متشکل شدند در این انجمن انجمن علاوه بر نورولوزیست ها روانبزشکان و کسانی که به هردو کار می بردازند نیز عضو بودند . در سال 1378 در جریان کنگره انتخابات انجمن اعصاب برگزار شد در این انتخابات که تحت نظارت نماینده وزارت کشور انجام شد دکتر باکدامن دکتر لطفی دکتر غفار بور دکتر معتمدی دکتر نفیسی به عنوان اعضائ هیئت مدیره و دکتر حریرچیان به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند .