این سایت راه‌حل‌های آماری را در اختیار دانشجویان رشته‌ی آمار قرار می‌دهد. این سایت شما را در زمینه‌ی طراحی تحقیقات ، چگونگی انتخاب نمونه ،آنالیز اطلاعات ، کد زدن به اطلاعات و ... یاری می‌کند. شما می‌توانید با سایر خدمات و سرویس‌های این سایت آشنا شوید و نظرات افراد مختلف را درباره‌ی این سایت مطالعه کنید.