این سایت شمارا با صنایع دستی کشور اندونزی آشنا می‌کند.اگربه‌دنبال یافتن لیستی ازصنایع دستی این‌کشور‌هستید ، سایت مناسبی‌را‌انتخاب‌کرده‌اید.این‌سایت به صادر کنندگان کمک می‌کندتا باشناسایی صنایع دستی ای منطقه ، نسبت به خریداری و صدور آن به‌نقاط مختلف دنیا اقدام نمایند.این سایت شما را با کلیه‌ی شرکت‌های صادر کننده‌ی صنایع دستی این کشور آشنا می‌سازدو آنها‌را معرفی می‌نماید.لینک‌های مرتبط از طریق این سایت در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.