این سایت شما را قادر می‌سازد تا بتوانید اطلاعات آماری مورد نیاز خود را از منابع علمی مختلف به دست آورید. هم‌چنین این سایت ابزارهایی را در اختیار آنالیست‌ها ، محققان ، مدیران و دانشجویان قرار می‌دهد تا بتوانند مهارت‌های خود را در این زمینه بکار گیرند و آمار را بیشتر درک کنند و به‌راحتی اطلاعات آماری در زمینه‌ی: کشاورزی ، تجارت ، اقتصاد ، جرایم ، تحصیلات ، محیط زیست ، سلامتی ، گرافیک ، سیاست ، علوم تکنولوژی ، ورزش و ارتباطات بدست آورند. پدیدآورندگان این سایت سعی کرده اند که جدیدترین نرم‌افزارهای موجود در این زمینه را نیز در اختیار شما بگذارند و در بخش آموزشی آن اطلاعاتی مربوط به آمار کاربردی موجود است. در قسمت کاریابی می‌توانید شغل مورد علاقه‌ی خود را جستجو کنید. نرم‌افزارهای موجود در این سایت را می‌توانید بصورت رایگان download کنید.