از طریق این سایت می‌توانید با ریاضیات کاربردی و علوم محاسباتی آشنا شوید و آنها را در مدل سازی‌های فیزیکی ، شیمیایی و بیومدیکال مورد استفاده قرار دهید و این سایت به شما کمک می‌کند تا بتوانید علم ریاضی را در شاخه‌های مختلفی چون: مهندسی ، علوم اجتماعی ، اتومبیل سازی ، کامپیوتر ، پارچه ، صنایع دارویی و شیمیایی و ... بکار ببرید. این شرکت در زمینه سیستم‌های دینامیک ،جبرخطی ، طراحی‌های مهندسی فعالیت می‌کند. شما می‌توانید با فعالیت‌های مختلف این گروه تحقیقاتی آشنا شوید.