شبکه اطلاع رسانی بازار کار به منظور فراهم کردن فرصت های شغلی در ایران راه اندازی شده است.