این مرکز به تحقیقات مهندسی ژنتیک در انسان و اعمال قواعد زیست شناسی در انسان می پردازد.