این سایت یک مرجع مفید برای پزشکان و متخصصان معده وروده وسایر اعضای این انجمن می باشد.