این سایت اطلاعاتی درباره‌ی نوار موبیوس در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. از طریق این سایت با ساختار و ویژگی‌های این نوار آشنا می‌شوید. این نوار توسط یک ریاضی‌دان آلمانی در قرن ۱۹ ساخته شد. این مرکز دارای برنامه‌های آموزشی و آزمایشگاه‌هایی در زمینه‌ی ریاضی می‌باشد که علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت اطلاعاتی درباره‌ی آنها به‌دست آورند. با مراجعه به این سایت می‌توانید با سایر فعالیت‌های این مرکز آشنا شوید.