این سایت راجع به صنایع دارویی ایران و صادرات آن صحبت می کند.