از طریق این سایت ، می‌توان با تلفظ صحیح لغات و اصطلاحات پزشکی و داروسازی به زبان‌های انگلیسی ، آلمانی ، ایتالیایی و اسپانیایی آشنا شد. هم‌چنین در این سایت اطلاعاتی در مورد آخرین فرآورده‌های پزشکی ، ‌ دست‌آوردهای علمی و مراکز فعال پزشکی ارائه می‌گردد.