این سایت متعلق به دبیرستان البزر تهران است. در این سایت اطلاعات جامع و کاملی از این دبیرستان به دست خواهید آورد.