پارک علم وفناوری استان سمنان در شهریور ماه سال 1381 بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی همزمان با تبدیل یا ادغام سایر مراکز استانی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی با تکیه بر تجارب ارزشمند بدست آمده در طی 13 سال فعالیت تحقیقاتی کار خود را آغاز نمود.