موسسه اطلاع رسانی دندانپزشکی در سال 1379 به شماره ثبت167 در ساری به ثبت رسیده است .<br /> این موسسه بصورت بخش خصوصی فعالیت می نماید هدف اصلی در این موسسه ، کسب، جمع آوری و توزیع اطلاعات علمی، فرهنگی ، اقتصادی مرتبط با دندانپزشکان کشور بوده است.