هدف اصلی از ایجاد این سایت, اطلاع رسانی کلیه امور مربوط به سلامت برای عموم مردم و گروه های پزشکی میباشد.