افزایش سریع و روزافزون تعداد کاربران اینترنت در جهان, گواه مفید بودن و اهمیت نقش ان در جامعه بشری است. امروزه بیش از %85 افراد کشورهای پیشرفته از اینترنت استفاده میکنند و در ایران نیز به سرعت بر تعداد کاربران آن اضافه میگردد. افراد با داشتن وب سایت خود را به کاربران اینترنت شناسانده و اهداف خود را تامین میکنند. داشتن وب سایت برای پزشکان و مراکز وابسته نیز امری ضروریست و برای تحقق این امر با همکاری شرکت دایورس نت آپشن, سایت پزشک آنلاین با اهداف زیر طراحی گردید