مشهد مدیکال یک بانک اطلاعات پزشکی است که میتوان بر اساس تخصص، نام خانوادگی پزشک و نام خیابان اصلی شهر مشهد که مطب در آن واقع است به جستجو پرداخت<br /> در صورتی که فقط تخصص مورد نظر شماست میتوانید فقط تخصص را انتخاب کرده و کلید جستجو را فشار دهید، در صورتی که در یک خیابان به دنبال تخصصی هستید کافی است تخصص را انتخاب کرده و نام خیابان اصلی و یا قسمتی از آن را وارد کرده و کلید جستجو را فشار دهید