پایگاه اطلاع رسانی سینما – تئاتر فعالیت خود را به صورت آزمایشی از تابستان ۱۳۸۲ آغاز کرده و در زمستان ۱۳۸۲ با کامل شدن نسبی اطلاعات روز سینما و تئاتر ایران به طور رسمی به فعالیت پرداخت.