دولت جمهوری اسلامی ایران منطقه آزاد قشم را به صورت یک منطقه آزاد بنا نهاده تا با استفاده از منابع عظیم و پتانسیل های فراوان مالی منطقه آزاد را توسعه دادهو مدیریت نمایند.<br /> سازمان منطقه آزاد قشم توسط یک هیئت امنا با سه عضو و به مدیریت مهندس سید فخرالدین انوار که قدرت اجرائی خود را از کمیسیون عالی- که از یازده وزیر کابینه ، سه معاون رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی به ریاست رئیس جمهور ایران، بالاترین هیئت تصمیم گیرنده منطقه آزاد قشم را تشکیل می دهند- می گیرد.