اهداف این شبکه عبارتند از تقویت زیرساخت فرهنگی تکنولوژی کشور (فرهنگ‌سازی) ،ایجاد بستر مناسب آشنایی و تبادل نظر تحلیلگران تکنولوژی کشور ، انعکاس نظرات و انتقادات تحلیلگران کشور به مسئولان و پیگیری ارتباط سازندة این دو قشر و ...