این سایت شامل بخشهای مختلفی مثل اخبار مناقصه ومزایده میباشد.در قسمت مناقصه ومزایده وارد سایت iranets می شوید ومی توانید در مناقصه ها شرکت کنید.