علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت اطلاعاتی درباره‌ی لم اقلیدس به‌دست آورند. اثبات لم اقلیدس را از طریق این سایت می‌توانید مطالعه کنید و اطلاعاتی درباره‌ی دایره‌المعارف و سایر مباحث ریاضی را مورد استفاده قرار دهید. این سایت کتاب‌ها و پروژه‌هایی را در ارتباط با قضیه‌ی اقلیدس و روابط مربوط به آن را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. با ثبت‌نام در این سایت می‌توانید از اطلاعات موجود استفاده کنید.