حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نهادی است که در جهت رشد و شکوفایی اندیشه و هنر فعالیت می کند . این حوزه نهادی است فرهنگی و هنری که از نظر حقوقی مستقل بوده و وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی می باشد .