هدف از طراحی این سایت معرفی مشاهیر هنر و هنرمندان معاصر ایران می باشد این سایت با دسته بندی های گوناگون ضمن راهنمایی بینندگان , به تقسیم بندی هنرمندان از لحاظ <br /> عیار هنری پرداخته , كه تا به حال بی سابقه بود .<br /> برای رسیدن به این هدف از راهنمایی و مشورت اساتید پیش كسوت و انجمنهای هنری ونیز تحقیقات میدانی بهره گرفته شده است .