مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی کشور در سال یکهزارو سیصدو هفتاد و چهار بر اساس بندپانزده ماده سه قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور, بعنوان یک مرکز مرجع برای توسعه تحقیق و مطالعه درباره موضوعات مختلف میراث فرهنگی فعالیت خود را آغاز نمود.