سال 63 كتابسرای تندیس را در خیابان ولی عصر نرسیده به خیاتان استاد مطهری افتتاح كردم.<br /> فهرستی را كه در دست دارید كارنامه من است. نشانه تلاش و همكاری با نویسندگان مترجما ن ؛شاعدان و اساتید كه افتخار همكاری با آنان را داشته و به انتشار كتاب ادامه داده‌ام . راه درازی را طی كرده‌ام، راه میانسالی را امیدوارم شكوهمندتر و آنچنان كه در شان قلم و احترام به حرفة نویسندگی است در سایة كار با فرهیختگان طی كنم.