موسسه دانشیار سازمانی است از عده ای كارشناس و اساتید دانشگاه ، كه كوشش و فعالیت آن در حوزه های تحقیقاتی ، آموزشی ، مشاوره ، برگزاری همایشهای مختلف و انتشار كتب و فیلم های آموزشی بر حسب مورد و ضرورت می باشد.<br /> لذا این موسسه اهداف و رسالت خود را در انجام كلیه زمینه های علمی كاربردی جهت ارتقاء سطح شناخت و دانش مدیران و كارشناسان سازمان های تولیدی و خدماتی و همچنین محققان و دانشجویان دوره های دكتری و كارشناسی ارشد می یابد.