مهران كیت با روش ابتكاری آمورش الكترونیك از طریق ساختن دستگاههای الكترونیكی توسط علاقمندان و پشتیبانی و هدایت آنها با خدمات رایگان بعد از فروش سعی دارد راهیان دنیای الكترونیك را از نزدیكترین راه به سر منزل مقصود برساند. از شما كه همسفر ما در این راه متعالی و آینده ساز بوده اید تشكر و قدردانی می نماییم، امید است باز هم توفیق راهبری گروههای دیگری از دوستداران الكترونیك را پیدا كنیم و موجبات رشد و تعالی صنعت الكترونیك در ایران عزیز را بیش از پیش فراهم سازیم.