این سایت مربوط به بخش ریاضی دانشگاه واشینگتن است. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعات کلی مربوط به این مرکز و سایر شاخه‌های دانشگاه واشینگتن به دست آورید. دانشجویان می‌توانند از برنامه‌های درسی ، آموزشی ، آدرس قسمتهای مختلف این دانشگاه ، شماره‌های تلفن تماس مربوط به هر بخش ، سمینارها و کنفرانس‌های برگزار شده در این مرکز اطلاعاتی به دست آورند و از بخش تحقیقات ریاضی آن استفاده کنند.