سایت مقالات علمی را تا حد مطلوبی ارتقا دهیم. اكنون كه یك سال از گذشت این پروژه عظیم تحقیقاتی می گذرد هنوز نمی توانیم بگوییم كه هر ایرانی می تواند كلیه مقالات را به صورت رایگان بخواند.