این سایت با هدف اطلاع رسانی آموزشی و علمی در زمینه گیاهپزشکی بویژه بیماری شناسی گیاهی ایجاد شده و از آبانماه 1383 شروع به فعالیت نموده است. سایت مذکور قصد دارد در حد توان خود، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دانشجویان و پژوهشگران علم گیاهپزشکی ایران قرار دهد.