انجمن نانو فناوری ایران در سال 1381 با مجوز کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس و اولین مجمع عمومی آن در تاریخ 28/1/82 با حضور بیش از 66 درصد اعضاء تشکیل گردید. در این جلسه، اساسنامه انجمن مورد تصویب مجمع قرارگرفت و در ادامه با رای اعضاء حاضر، هیات مدیره و بازرس انجمن انتخاب گردیدند. انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است که با هدف "گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح دانش جامعه از فناوریهای جدید و کمک به توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و تشویق محققان و صنعتگران به کنکاش در نانوفناوری و نیز به منظور بهبود بخشیدن به امر آموزش و پژوهش در زمینه های مربوطه" تشکیل شده است.