بانک اطلاعات عمران ایران در زمستان 1383 و با هدف طراحی مکانی برای یکپارچه سازی منابع اطلاعاتی عمران و زمینه های وابسته برای دسترسی آسان ایجاد شده است.