هدف از راه اندازی Iranpm جمع آوری،تدوین و انتشار مقولات مربوط به مدیریت پروژه میباشد. ما در ابتدای راه هستیم و نیازمند تمامی شما عزیزان،از هم اكنون دست خود را بسوی شما دراز میكنیم به امید آنكه بتوانیم با یاری شما كمكی هرچند ناچیز به مدیریت پروژه در ایران نماییم.