ژنتیک که برگرفته از کلمه یونانی Genno به معنای به دنیا آوردن می باشد علم ژنها, وراثت و گوناگونی موجودات زنده می باشد. کلمه ژنتیک اولین بار در تاریخ 18 آپریل 1905 در نامه ای که از طرف دانشمند انگلیسی William Bateson به Adam Sedgewick نوشته شد مورد استفاده قرار گرفت و در آن زمان برای توصیف علم وراثت و مطالعه گوناگونی موجودات زنده مورد استفاده قرار می گرفت.