موسسه انتشاراتی کتابدار برای تسهیل ارتباط با مخاطبان، اهداف، وظایف و اولویتهای خویش را به شرح زیر اعلام می نماید :<br /> - شناسایی خلاءهای انتشاراتی درحوزه های کتابداری، اطلاع رسانی و نشر <br /> - پژوهش در حوزه کتابداری ، اطلاع رسانی و نشر<br /> - انتشار منابع اطلاعاتی در حوزه کتابداری، اطلاع رسانی و نشرمتناسب با اهداف آموزشی، سیاستهای کلان و نیازهای کشور