نشر كارنگ وابسته به «شركت كارنگ نشر پویا» ثبت شده به شماره16797811 از ابتدای سال 1374 فعالیت رسمی خود را آغاز كرده است. این انتشارات بر اساس همكاری خانم فریال دهدشتی شاهرخ و آقای ناصر پورپیرار شكل گرفته و فعالیت عمده خود را بر تولید كتاب های مرجع ،درباره ادبیات، تاریخ، معماری و هنر متمركز كرده است.