انتشارات غزل به انتشار کتابهای درسی ، دانشگاهی و مرجع می پردازد.