انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد كه در سال 1360 تأسیس شد، برای ارتقای سطح علمی و فرهنگی و رفع نیازهای موجود دانشگاه ، به معرفی محققان و پژوهشگران كشور و نشر آثار آنها همت گماشته و در این راستا توانسته است چاپ 262 عنوان كتاب در رشته‌های مختلف علوم انسانی ، پزشكی ، مهندسی ، علوم پایه ، كشاورزی و محیط زیست را در كارنامة خود به ثبت برساند كه تعدادی از این آثار ، چندین بار تجدید چاپ شده اند. نظر به فعالیتهای گستردة انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ، این مركز در سال 1375 ، در نهمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران ، تندیس بلورین و لوح تقدیر ناشر برگزیدة شهرستانی را به خود اختصاص داد. همچنین تعدادی از كتابهای چاپ این مركز ، كه نام آنها در ذیل می آید ، به عنوان كتابهای برگزیده معرفی شده است.