موسسه انتشاراتی توس به سال 1340 در مشهد پاگرفت . نخستین اثر منتشر شده از سوی این موسسه شعر امروز خراسان نام داشت كه ثمره حضور این جانب به عنوان مدیر توس در انجمن های گوناگون ادبی مشهد بود. من پس از انتشار دادن سه كتاب دیگر در مشهد، به اضطرار و به لحاظ پاره ای مشكلات و مصالح كار، فعالیت فرهنگی خود را در 1343 ضمن همكاری با زنده نام دكتر پرویز ناتل خانلری در انتشارات بنیاد فرهنگ ایران در تهران پی گرفتم. فعالیت در بنیاد فرهنگ ایران، مرا بیش از پیش به تاریخ و فرهنگ ایران زمین آشنا و علاقه مند كرد و زمینه ای شد برای دیدار و آشنایی با فضلا و نویسندگان تراز اول و مستشرفین در كنگره های سالیانه ایران شناسی.