اما چه مطالبی را در این سایت مطرح خواهیم کرد. در یک جمله می توان گفت هر آنچه که ذهن انسان را به تفکر وا دارد و و دانستن آن برای عموم مفید باشد. در این رابطه از مسائل مربوط به تاریخ تمدن، پیدایش کره زمین، علوم مختلف انسانی، مدیریت، و ... مطالب مفید و راهنمایی های کاربردی خواهیم داشت تا مطالب مربوط به علوم تجربی مانند فیزیک، زمین شناسی، زیست شناسی، پزشکی عمومی و ... همچنین بخش مهمی از مطالب سایت مربوط به علوم ریاضی و شاخه های متعدد آن خواهد شد. مسائل و اصول مهم فلسفی، صحبت راجع به مشاهیر، اختراعات و اکتشافات، تئوری ها و نظریه های دانمشندان و همچنین علوم و تکنولوژی های جدید مهندسی و رشته های مختلف هنری از سایر مواردی است که سعی داریم در این زمینه راجع به آنها با شما صحبت کنیم.