مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در ادامه فعالیتهای چند ساله مرکز آموزش وزارت صنایع و به منظور گسترش آموزشهای علمی و کاربردی در رشته ها و سطوح مختلف و نیز انجام امور مطالعلت نیروی انسانی و ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های ذیربط ، با مشارکت 222 واحد صنعتی ، تحقیقاتی و سرمایه گذاری و 130 نفر از متخصصین صنعت ، اساتید دانشگاه و برنامه ریزان آموزشی سازمان یافته است.