پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.