موسسه شهد با مجوز سلامت کار بهداشت حرفه ای و بهداشت کار به تاریخ 9/11/81 از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مجوزآموزشگاه بهداشت صنوف به تاریخ9/4/82 از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در زمینه آموزش بهداشت فعالیت می کند.