این سایت ابزار mathscribe را به شما معرفی می‌کند. این ابزار یک وسیله‌ی مدل‌سازی ریاضی و یک نقشه کش دینامیک محسوب می‌شود ، که می‌توان از آن در زمینه‌های چون جبر ، trigonometry استفاده کرد. این وسیله محاسبات مربوط به توابع ابتدایی را به راحتی انجام می‌دهد. که به وسیله‌ی آن اطلاعات علمی را به‌صورت گراف ترسیم می‌نماید و با مقادیر تئوری مقایسه می‌کند تا معادلات پلی نومینال را ‌حل کند و گراف‌های دینامیک آن را ترسیم نماید. شما از طریق این سایت می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره این نرم‌افزار به دست آورید.