شركت صفا افزار رایانه معروف به صفا رایانه در سال 1376 پس از جدایی مهندس صالحی و مهندس رادفر از شركت مجتمع صنایع كامپیوتر به منظور انجام امور مختلف كامپیوتر شامل نصب . راه اندازی . شبكه . پشتیبانی . تعمیرات . نرم افزار و.. . ثبت و تاسیس گردید.